Con Đường Nhân Sinh Hạnh Phúc

Ngày đăng 7/4/2019

Giáo dục là phương pháp căn bản để giải quyết các vấn đề hoà hợp trong gia đình, trong công ty và trong đoàn thể, xã hội.
Các file âm thanh của con đường nhân sinh được tổng hợp tại đây để tiện việc học tập, học thuộc. Khi hết sẽ tự mở lại.

Tập 01A
Tập 01B
Tập 02A
Tập 02B
Tập 03A
Tập 03B
Tập 04A
Tập 04B
Tập 05A
Tập 05B
Tập 06A
Tập 06B
Tập 07A
Tập 07B
Tập 08A
Tập 08B
Tập 09A
Tập 09B
Tập 10A
Tập 10B
Tập 11A
Tập 11B
Tập 12A
Tập 12B
Tập 13A
Tập 13B
Tập 14A
Tập 14B
Tập 15A
Tập 15B
Tập 16A
Tập 16B
Tập 17A
Tập 17B
Tập 18A
Tập 18B
Tập 19A
Tập 19B
Tập 20A
Tập 20B
Tập 21A
Tập 21B
Tập 22A
Tập 22B
Tập 23A
Tập 23B
Tập 24A
Tập 24B
Tập 25A
Tập 25B
Tập 26A
Tập 26B
Tập 27A
Tập 27B
Tập 28A
Tập 28B
Tập 29A
Tập 29B
Tập 30A
Tập 30B
Tập 31A
Tập 31B
Tập 32A
Tập 32B
Tập 33A
Tập 33B
Tập 34A
Tập 34B
Tập 35A
Tập 35B
Tập 36A
Tập 36B
Tập 37A
Tập 37B
Tập 38A
Tập 38B
Tập 39A
Tập 39B
Tập 40A
Tập 40B

Bài liên quan